Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Kokousasiat / Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2010

1. YLEISTÄ

Palveluosallisuuden kehittäminen ja toimiva paikallisviestintä

Vuonna 2010 Helka haluaa olla jäsenilleen helposti lähestyttävä ja kaupungille osallistumisen ja palveluosallisuuden asiantuntija. Helka kehittää asukasosallistumista ja paikallispalveluja: aidoissa kaupunginosaympäristöissä ja todellisten käyttäjien avulla. Helka pyrkii aktiivisesti mukaan käynnissä olevaan kaupungin palveluverkkouudistukseen. Tavoitteena on kehittää asukaslähtöistä paikallisen palvelupalautteen mallia (esim. palveluraadit). Työssä hyödynnetään jäsenyhdistyksille karttunutta kokemusta sekä Helkan jo kehittämiä alueellisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen työkaluja ja toimintamalleja.

Toimintasuunnitelma 2009

1. YLEISTÄ

Alueelliset verkostot, paikalliset palvelut ja mediasuhteet

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on 74:n kaupunginosatoimintaa harjoittavan paikallisen yhdistyksen muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Vuonna 2009 Helka osallistuu aktiivisesti keskusteluun seudullisen yhteistyön tiivistämisestä paikallistason näkökulmasta. Toimintavuosi 2009 jatkaa ja vahvistaa edellisvuoden alueellisen verkottumisen ja paikallisten identiteettien teemoja. Parhaiden ideoiden ja työkalujen kokoamista paikallisten palvelujen verkottamisen, näkyvyyden ja käyttöasteen lisäämiseksi jatketaan. Helka pyrkii kehittämään kaupunginosien kotisivu-verkostolle (Kotikatu) edellä mainittuja teemoja tukevia toiminnallisuuksia (esim. Helkan Alpakka-projektin ja ’Caddies’ EU-projektin mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen myötä; ks. liitteet 2 ja 5).

Toimintasuunnitelma 2008

1. YLEISTÄ

Alueellinen yhteistyö ja paikalliset palvelut

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry, on kaupunginosatoimintaa harjoittavien jäsenyhdistysten muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Vuonna 2008 jatketaan edellisvuonna käynnistynyttä ja yhä keskeisempää rooliin nousevaa alueellisen yhteistyön teemaa. Teemaa täydentämään nivotaan mukaan myös paikalliset palvelut ja niiden edellytysten turvaaminen kaupunginosissa. Seutuistumisen vastapainona Helkassa panostetaan paikallisen yhteistoiminnan ja identiteetin aktiiviseen haltuunottoon. Helka haluaa tuoda esiin ja tukea alueellisia yhteistyömalleja ja alueellista verkottumista leveällä rintamalla.

Toimintasuunnitelma 2007

1. YLEISTÄ

Vuoden teema: alueellinen yhteistyö

Helka, eli Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto ry, on 69:n kaupunginosatoimintaa harjoittavan jäsenyhdistyksen muodostama poliittisesti sitoutumaton keskusjärjestö.

Helkan toiminnan painopiste vuonna 2007 on alueellinen yhteistyö. Pääkaupunkiseudun myönteisen demokratiakehityksen varmistamiseksi on alueellisuuden ja paikallisuuden asemaa vahvistettava kehityksen seutuistumisen vastapainona. Helka haluaa keskittää resurssejaan erityisesti alueellisten yhteistyömallien tutkimiseen, kehittämiseen ja esittelyyn. Tätä toteutetaan sekä liiton normaalina toimintana että osana "Kansalaiskanava - seutuyhteistyötä paikallistasolla" -projektia. Kansalaiskanavassa työstetään seudullisuuden ja paikallisuuden suhdetta aina kaupunkiohjelmakauden 2007 loppuun saakka, jolloin projektin tuottama vuorovaikutuksen toimintamallin kuvaus esitellään laajasti asukkaille ja hallinnolle (projektista tarkemmin: LIITE 2).

Toimintasuunnitelma 2006

1. YLEISTÄ

Vuoden teema: liikenne

Toimintavuoden 2006 teemaksi on Helkassa nimetty liikenne. Se yhdistää kaikkia kaupunkilaisia ja on monella tapaa ajankohtainen. Suuret, kaupungin fyysistä struktuuria koskettavat teemat, kuten uudet suuret rakentamiskohteet (Keski-Pasila, Jätkäsaari, Kalasatama), länsiraide, keskustatunneli jne. edellyttävät mietittyjä pitkän tähtäimen ratkaisuja, joihin Helka jäsenineen haluaa olla aktiivisesti vaikuttamassa. Myös liikenneturvallisuus sekä joukko- ja kevyen liikenteen kehittäminen puhuttavat kaupunkilaisia. Liikennekysymykset ovat myös nousevan seudullisen keskustelun yhdistävä teema.

Toimintasuunnitelma 2005

1. YLEISTÄ
 
Vuoden teema: kaupunkiluonto

Vuonna 2005 palataan HELKAn 40-vuotisjuhlinnan jälkeen normaaliin, joskin uudistuneeseen päiväjärjestykseen. Toiminnassa vuonna 2005 jatketaan edellisvuoden tavoitetta jäsenistön ja HELKAn yhteistyön lisäämiseen, vahvistamiseen ja monipuolistamiseen. HELKAn organisaatiossa v. 2004 tapahtuneet muutokset, puheenjohtajan vaihtuminen ja toiminnanjohtajan palkkaaminen, ovat myös omalta osaltaan profiloineet toimintaa uudella tavalla.

Toimintasuunnitelma 2004

YLEISTÄ

VUODEN TEEMA: 40 vuotta kotikaupungin parhaaksi

Vuonna 2004 HELKA on toiminut neljä vuosikymmentä oman kotikaupungin, Helsingin, ja sen kaupunginosien hyväksi. Siksi tämä on luonteva teema juhlavuodelle ja se tulee leimaamaan vuoden 2004 toimintaa. Juhlavuosi näkyy järjestettävissä tilaisuuksissa ja monella tapaa niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä.