Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Lausunnot

Mielipide paikallisagenda21-kestävän kehitysen toimintaohjelmasta 4/2002

Helsingin kaupungin Ympäristökeskukselle
Paikallisagenda 21-projekti  PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kestävän kehityksen kartoituksessa pitäisi kuvata jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta: globaalia, kansallista, alueellista ja kaupunkikohtaista. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville (VN).

Graffitit Helsingin kaupungin alueella 1/2002

Stop Töhryille -projektin vetäjä Kauko Haantie on pyytänyt HELKAn lausuntoa kaupunginvaltuutettu Arhinmäen aloitteesta Kulosaaren meluaidan uudeksi graffitiksi.

Lausunto veneiden talvisäilytyksestä 2/2003

Liikuntavirastolle PL 4800 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan liikuntaviraston veneiden talvisäilytyksestä laatimasta selvityksestä seuraavaa.

Mielipide pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-luonnoksesta (PLJ 2002) 1/2003

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntannalle (YTV)
Liikenneosasto Opastinsilta 6 A 00520  HELSINKI

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on luonteeltaan strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, jossa määritellään yhteiset liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet, suunnataan seudullista liikennepolitiikkaa, laaditaan yhteisiä tavoitteita toteuttava ja rahoituskehykseltään realistinen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma ja arvioidaan suunnitelman vaikutuksia.

Liikennettä koskevista muutoksista ilmoittaminen 1/2003

Helsingin kaupungin liikennelaitokselle PL 1400 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA:an tulee aika ajoin huolestuneita yhteydenottoja siitä, että julkisen liikenteen olosuhteissa tapahtuu yllättäen suuriakin muutoksia.

Mielipide pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-luonnoksesta (PKS 2025) 1/2003

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV)
Kehitystoimisto Opastinsilta 6 A 00520 HELSINKI

Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva laaditaan nelivuotiskausittain. Selostuksen mukaan PKS-prosessi tuottaa seudun kehitysnäkymiä kuvaavaa aineistoa kuntien päätöksentekijöille ja suunnittelijoille käytettäväksi strategisessa suunnittelussa. PKS 2025 suunnitelman tiedot ovat olleet maankäytöllisinä lähtökohtina Pääkaupunki-seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2002:n laadinnassa. PKS 2025:n lopullisesti valmistuttua se lähetetään YTV:n yhteistyökunnille otettavaksi huomioon yleispiirteisessä suunnittelussa sekä tiedoksi muille sidosryhmille.

Mielipide Helsingin ympäristönsuojelumääräys-luonnoksesta 3/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry katsoo, että määräysluonnos on hyvä ja selkeä. Selvennyksenä voitaneen kuitenkin tehdä 5 §:n muita talousvesiä koskevaan säädökseen sama viittaus ympäristönsuojelulain 18 §:än kuin edellä olevassa 4 §:ssä talousvesien käsittelystä tai pykälien 4 ja 5 järjestys voidaan vaihtaa. 4§:n perusteluissa ensin edellytetään saostuskaivoa ennen maaperäkäsittelyä, mutta viimeinen lause vaihtoehtoisesta maahanimeyttämöstä ei kuitenkaan edellytä saostuskaivoa.

Muistutus Helsingin yleiskaava 2002 ehdotuksesta 4/2003

Helsingin kaupunginkanslialle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELKA uudistaa Yleiskaava 2002 -luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossaan esittämänsä huomautukset. Samalla HELKA kiinnittää huomiota siihen, että luonnosvaiheen lausuntojen yhteenveto on vastineiden osalta ylimalkainen eikä niistä selviä mitä lausunnoista on otettu huomioon vai onko otettu mitään ja jos ei ole otettu niin millä perusteella ei ole otettu. Selostuksessa on kerrottu mitä muutoksia yleiskaavaluonnokseen on käsittelyn aikana tehty. Perusteluja tehdyille muutoksille selostuksesta ei kuitenkaan löydy.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain muutosehdotus 9/2003

Ympäristöministeriölle PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO

Lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta esitetään muutettavaksi. HELKAn kannalta merkittävimmät muutosesitykset koskevat katujen kunnossapitoa talvella, kadulla tehtäviä töitä sekä määrittelyä vastuun jakautumisesta kunnossapidon yhteydessä.

Oikeusministeriön työryhmän osamietinnöstä ihmiskauppa, paritus ja prostituutio9/2003

Oikeusministeriölle PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa otsikossa mainittuun osamietintöön.