Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Lausunnot

Lausunto Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry Helka/ Lausunto 24.5.2005

Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki

HELKA lausuu kannanottonaan 17. kaupunginosan (Pasilan) Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta (11356) seuraavaa:

Vuosaaren sataman rakentumisen myötä vapautuu Keski-Pasilassa laaja alue satamatoimintoihin liittyvän raideliikenteen poistuessa alueelta. Alue on ollut sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä. Osayleiskaavaehdotuksessa alueelle on ositettu uutta rakentamista, jonka seurauksena alueelle tulee noin 2000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Alueen käyttö osayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen on perusteltua alueen hyvä liikenteellinen ja aluerakenteellinen sijainti huomioon ottaen. Osayleiskaavan mukainen käyttö on omiaan yhdistämään nykyiset Itä- ja Länsi-Pasilan yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Lausunto Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta 5/2005

Helsingin kaupunginkanslialle 20.5.2005

Lausunto  20. kaupunginosan (Länsisataman) Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksesta (nro 11350)

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa lausunnossaan Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Yleistä

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Muistutus Taivalsaaren asemakaavaluonnoksesta 9/2004

Helsinginkaupunnginhallitukselle 
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yleiskaava ja sen antamat lähtökohdat 

Valtuuston viime vuoden lopulla hyväksymässä yleiskaavassa 2002 Taivalsaaren alue on merkitty virkistysalueeksi, kaupunkipuistoksi ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sen ympärillä on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kokonaisuuksia, joiden huomioon ottaminen edellyttää tiettyjä rajoituksia. Taivalsaareen on osoitettu pieni rakentamisalue julkisille palveluille ja hallinnolle. Taivalsaareen ja Rajasaareen suunniteltu kerrosala oli yht. 30 000 krsm2, josta valtaosa sijoittui Rajasaareen.

Graffitit Helsingin kaupungin alueella 3/2004

Stop Töhryille -projektin vetäjä Kauko Haantie on pyytänyt HELKAn lausuntoa kaupunginvaltuutettu Arhinmäen aloitteeseen "luvallisten graffitinmaalauspaikkojen" uusiksi graffiteiksi.

Mielipide Jätkäsaaren osayleiskaava-luonnoksesta 3/2004

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään Jätkäsaaren osayleiskaavasta seuraavaa:

Jätkäsaaren alue on eräs merkittävimpiä ja sijainniltaan keskeisimpiä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutuk-seen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja  toiminnallisesti monipuolinen.

Mielipide Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiasta 3/2001

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

On erinomaista, että Helsingin kaupungille laaditaan oma turvallisuusstrategia. Kaupunkilaiset joutuvat jatkuvasti turvallisuuskysymysten kanssa tekemisiin. Siksi yhteiset säännöt turvattomuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi ovat välttämättömiä.

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Stockmannin tontti etc 12/2002

Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: Stockmann-kortteli, Makkaratalon tontit, Aktia-säästöpankin tontti ja Kalevankadun itäpää, asemakaavamuutokset sekä keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavan muutos

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA katsoo tässä vaiheessa aiheelliseksi antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmista yhden lausunnon, koska nämä muutokset liittyvät olennaisesti yhteen. Liitto pitää tärkeänä keskustan vetovoimaisuuden kehittämistä, mihin näillä asemakaavanmuutoksilla pyritään.

Kampin keskuksen asemakaavan muutos ja sen osallistumis- ja arviontisuunnnitelma 11/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Asemakaavaosasto PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto r.y. toteaa, että Kampin keskuksen asemakaavan muutos toteutuu alueella, joka on ja tulee jatkossakin olemaan satojen tuhansien pääkaupunkiseutulaisten elämänympäristöä. Jo tältä pohjalta ovat tällä alueella tehtävät fyysisen kaupunkiympäristön muutokset ja myös toiminnalliset muutokset tärkeitä ja monen kaupunkilaisen arkipäivään vaikuttavia.

Mielipide yleiskaava 2002-luonnoksesta 5/2002

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle
Kansakoulukatu 3 00100 HELSINKI

HELKAn 17.4.2002 julkistamassa kannanotossa yleiskaava 2002:n silloiseen suunnittelutilanteeseen todettiin HELKAn tavoitteena olevan yleiskaava 2002 -prosessissa edistää Helsingin kehittymistä taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena, kulttuuri- ja ympäristöarvoja sekä hyvää kaupunkimaista elämäntapaa kunnioittavana pääkaupunkina. HELKA piti myös välttämättömänä, että yleiskaavatyön tavoitteeksi palautetaan elinvoimainen ja hyvä kaupunkiympäristö ja että kaikki muut tavoitteet asetetaan sille alisteisiksi.

Ulkoilmatilaisuuksiin liittyvistä luvista perittävät maksut 4/2002

Helsingin Vesi PL 1100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viime syksynä apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund määräsi vs. virastopäällikön Matti Rytkölän perustamaan työryhmän selvittämään, millaisia lupia tarvitaan ja minkälaisia maksuja kerätään lähinnä kaupunginosayhdistysten järjestämistä erilaisista ulkoilmatilaisuuksista.