Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Lausunnot

Helka yhtyy Kotiseutuliiton lausuntoon Uudenmaan maakuntapohjelmasta 09/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA yhtyy täten Suomen Kotiseutuliiton 31.8.2006 päivättyyn lausuntoon Uudenmaan maakuntaohjelman 2007 – 2010  ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta (lausuntopyyntönne dnro 116/05 10.5.2006).

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA


Helsingissä  15.9.2006

Aija Staffans        Pirjo Tulikukka,   
Puheenjohtaja       Toiminnanjohtaja

Helkan mielipide Kalasataman osayleiskaavasta 06/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään  Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaava-alueesta seuraavaa:

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan -alue kuuluu satamakäytöstä lähivuosina vapautuviin, keskeisesti sijaitseviin merkittäviin lähiajan asuntorakentamiskohteisiin Helsingissä.
Alueen osayleiskaava-alueen suunnittelu onkin varsin haasteellinen tehtävä. Alue sisältää ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös alueen aikaisemman käytön seurauksena syntyneitä vakavia haasteita (mm. saastunutta ja muuta vaikeasti rakennettavaa maaperää).

Helkan lausunto tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä 04/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA ry:n lausunto tonttitarjontatyöryhmän mietinnöstä:

Maankäyttö- ja rakennuslain henki

Ympäristöministeriön asettaman tonttitarjonnan edellytyksiä parantavan työryhmän mietinnön perustelut ja tavoite ovat hyviä ja kannatettavia. Perusteluissa todettu tonttimaan hankkiminen ja ajoissa kaavoittaminen ovat keskeisiä tekijöitä pyrittäessä turvaamaan asuntorakentaminen. Ihmettelemmekin, miksi mietinnön johtopäätökset ja ehdotukset kohdistuvat aivan toisaalle, eli kansalaisten valitusoikeuksien supistamiseen. Työryhmän mietintö keskittyy tarkastelemaan kaavoitusprosessin loppupäätä, kun sen olisi pitänyt keskittyä tarkastelemaan kaavoitusprosessin alkupäätä. Ehdotus on fokusoitu ongelmaan nähden epäjohdonmukaisesti ja myös vastoin maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa aiemmin määriteltyjä tavoitteita.

Helkan lausunto Lääkarinkadun pohjoispuolen asemakaavamuutoksesta 10/2005

HELKA lausuu mielipiteenään Lääkarinkadun pohjoispuolen (Laakso) asemakaavamuutokseen liittyen alueen suunnittelun lähtökohdista seuraavaa:

Helkan mielipide Keskuspuiston keski- ja pohjoisosien kaavoituksesta 11/2005

HELKA lausuu mielipiteenään Keskuspuiston keski- ja pohjoisosien virkistysaluekäytön kaavoituksen suunnitteluperiaatteista seuraavaa:

Helsingin keskuspuisto omaa korvaamatonta arvoa yhtenäisenä säilyneenä laajana viheralueena keskellä Helsinkiä. Keskuspuisto on tärkeä osa kaupungin "keuhkoja" sekä yksi monipuolisimmista ja vilkkaimmista kaupunkilaisten virkistysalueista. Keskuspuistoa tulee suojella ja kehittää kaupungin elintärkeänä osana jatkossakin, myös kuntarajat ylittävä yhteistyö huomioiden (käyttäjät myös Vantaalta ja Espoosta).

Helkan mielipide pk-seudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 01/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään pääkaupunkiseudun kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta seuraavaa:

Aluksi HELKA haluaa tuoda esiin, että tähän mennessä koko asiakokonaisuutta (kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta) on valmisteltu hallinnossa kovin "ylätasolla" ja sen konkretisointi ja havainnollistaminen tavalliselle kansalaiselle, kuten myös keskusteluun osallistaminen, jättää asukastoimijoiden näkökulmasta runsaasti toivomisen varaa.

Helkan lausunto Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta 05/2005

HELKA lausuu kannanottonaan 17. kaupunginosan (Pasilan) Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotuksesta (11356) seuraavaa:

Vuosaaren sataman rakentumisen myötä vapautuu Keski-Pasilassa laaja alue satamatoimintoihin liittyvän raideliikenteen poistuessa alueelta. Alue on ollut sijaintiinsa nähden toisarvoisessa käytössä. Osayleiskaavaehdotuksessa alueelle on ositettu uutta rakentamista, jonka seurauksena alueelle tulee noin 2000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Alueen käyttö osayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen on perusteltua alueen hyvä liikenteellinen ja aluerakenteellinen sijainti huomioon ottaen. Osayleiskaavan mukainen käyttö on omiaan yhdistämään nykyiset Itä- ja Länsi-Pasilan yhtenäiseksi kaupunkialueeksi.

Lausunto Sörnäistenrannan-Hermannin osayleiskaava-alueesta (6/2006)

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA toteaa mielipiteenään Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaava-alueesta seuraavaa:

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan -alue kuuluu satamakäytöstä lähivuosina vapautuviin, keskeisesti sijaitseviin merkittäviin lähiajan asuntorakentamiskohteisiin Helsingissä. Alueen osayleiskaava-alueen suunnittelu onkin varsin haasteellinen tehtävä. Alue sisältää ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös alueen aikaisemman käytön seurauksena syntyneitä vakavia haasteita (mm. saastunutta ja muuta vaikeasti rakennettavaa maaperää).

Mielipide Jätkäsaaren aloitusalueen asemakaavamuutoksen OAS:sta 5/2005

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää mielipiteenään Jätkäsaaren aloitusalueen asemakaavan muutoksen osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:
 
Yleistä suunnittelun lähtökohdista:

Jätkäsaaren alue on yksi merkittävimmistä ja sijainniltaan keskeisimmistä lähiajan asuntorakentamiskohteista Helsingissä. Alueen suunnitteluun, vuorovaikutukseen ja vaikutusten arviointiin on panostettava. Alueesta on rakennettava laadullisesti korkeatasoinen ja toiminnallisesti monipuolinen. Alueen suunnittelun tueksi kerättävät kokemukset Ruoholahden alueelta työpajoin ja asukaskävelyin ovat erittäin kannatettavia.

Lausunto maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2/2005

Helkan lausunto  "Elinvoimainen Maaseutu - Yhteinen Vastuumme" Maaseutupoliittisesta Kokonaisohjelmasta 2005-2008 (11.2.2005)

"Elinvoimainen maaseutu" on varsin kattava maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, jossa on useita kohtia, jotka liittyvät kaupunkipolitiikkaan ja maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen. Koska HELKA toimii puhtaasti kaupunkialueilla ja pääkaupungissa, ei ole tarkoituksenmukaista, eikä HELKAlla ole edellytyksiäkään ottaa kantaa koko ohjelmaan.
Oheisessa lausunnossa on käsitelty esiin kaupunginosayhdistysten, paikallisen kehittämisen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuspolitiikan osalta tärkeimpiä asioita sekä niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia.