Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Uutiset / Helkan uutiset

Vapaaehtoisjohtamisen peruskurssi on tarkoitettu kaikille uusille vapaaehtoisjohtajille, hallituksen jäsenille, työryhmien vetäjille ym. vapaaehtoistoimintaa organisoiville henkilöille. Ajankohdat ovat: to 21.1., ti 26.1. ja to 28.1.-16 klo 17–20. Koulutuspaikkana toimii Vision koulutustila, Fredrikinkatu 33 A (2. krs.). Kurssin osallistumismaksu: 50 € /osallistuja. Ilmoittautumiset ti 14.1.2016 mennessä Vision sivun: https://ssl.eventilla.com/event/mWb2O alalaidasta löytyvästä "Ilmoittaudu" -linkistä. Tammikuun kurssi on suunnattu erityisesti pienten yhdistysten vapaaehtoistoiminnan vetämiseen. Koulutus on kolmen illan tiivis paketti, jonka tavoitteena on kartoittaa käsillä olevaa kenttää ja innostaa kehittämään omaa johtajuuttaan.

Helka ry on hakenut Uudenmaan liitolta maakunnan kehittämisrahaa uuteen ajankohtaiseen hankkeeseen. Uudenmaan liiton "Älykäs erikoistuminen" -hausta toivotaan rahoitusta 9 kuukauden mittaiselle kehittämishankkeelle, jossa tutkitaan, miten asuinalue voi kehittämisverkostojensa kautta muuttua innovaatioalustaksi. Innovaatioalustat keskittyvät niihin ongelmiin, joiden ratkaiseminen on asukkaiden mielestä tärkeää.

kehittamisverkostot innovaatioalustoina

Myönteisen kehityssuunnan omaaville kaupunginosille ja alueille tyypillistä ovat erilaiset kehittämisryhmät ja -verkostot. Kun kehittämisverkostoja tuetaan, niiden innovatiivisuus lisääntyy (yhteisöllisyys, tapahtumat, aktiviteetit, uudet ideat, paikallistalous/yrittäjyys). Ne voivat synnyttää esimerkiksi yhteisöjen ja yritysten kestävän talouden toimintamalleja, vertaispalveluinnovaatioita tai muita sosiaalisia innovaatioita. 

Konkreettisia esimerkkejä kaupunginosien paikallisista innovaatioista ovat esim. Suursuolle 2000-luvun alkupuolella asukasideasta lähtenyt ja toteutukseen asti edennyt vanhusten kuntopolku (ihmiset pidempään omissa kodeissaan). Maunulassa taloyhtiot halusivat tehdä edullisesti ja laadukkaasti putkiremontteja, johon kehitettiin yhdessä toteutukseen saakka edennyt ryhmäkorjausmalli. Toimintamalli-innovaatioista voidaan mainita esimerkiksi Artova-alueella (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki) kehitetty artovamalli.fi tai Helkan kaupunginosien kotisivut (kaupunki rahoittaa, Helka ylläpitää, vapaaehtoiset kaupunginosatoimijat tuottavat sisällöt, www.kaupunginosat.net)

Mitä hankkeessa on tarkoitus tehdä

Hankkeen nimi on "Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi". Hankkeelle kootaan ohjausryhmä, joka valitsee kevyen sähköisen hakumenettelyn kautta Helsingistä kolme aluetta, joiden kehittämisverkoston toimintaa sparrataan ja tuetaan hankkeen ajan. Käytännön työn kautta kootaan onnistuneen paikallisen innovaatiotoiminnan kriteeristö. Toimijoiden itsensä käyttöön kootaan tiivis tarkistuslista (tai vastaava itsearviointityökalu). Näiden avulla kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat pystyvät kartoittamaan alueensa vahvuuksia ja resursseja sekä huomaamaan vielä kehittämistä edellyttäviä asioita. Lisäksi hanke kokoaa ymmärrystä tiedon rakentamisen välineistä kaikkia paikalliskehittämisestä kiinnostuneita varten.

Hankkeen aikana järjestetään muutama avoin seminaari/työpaja, joissa esitellään työn etenemistä ja keskustellaan havainnoista ja ideoista. Yhdessä näistä työpajoista toteutetaan vertailua Helsingin paikalliskehittäjien ja pitkän kehittämiskokemuksen omaavien Uudenmaan toimijoiden (Leader-yhdistysten) toimintatapojen ja -mallien välillä. Työpajat toimivat myös kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä toisiltaan oppimisen ja verkostoitumisen alustoina. Hankkeen synnyttämille ideoille tarkoitus hakea jatkorahoitusta sopivista lähteistä.

Uusia ratkaisuja erityyppisten toimijoiden yhteistyöllä

Helkan hanke pyrkii siis tiivistämään ja kuvaamaan tekijöitä ja olosuhteita, joiden kautta paikallisista kehittämisverkostoista muovautuu vähitellen innovatiivisia alueita, ”innovaatioalustoja”. Tällaiset alueet ylläpitävät pitkäjänteisiä prosesseja, joilla kasvatetaan alueen hyvinvointia. Sivutuotteena myös alueen maine ja vetovoimaisyys lisääntyvät. Ratkaisuja löydetään, kun mukaan yhteistyöhön organisoidaan laajeneva asukas- ja toimijajoukko, joka alkaa ottaa alueen kehitystä haltuun ja sitä tuetaan synnyttämään innovaatioita.

Helkan aiemmassa - STAKE-projektissa - on kehitetty pitkäjänteisesti ja laajapohjaisesti toimintamallia, joka perustuu asukkaiden, viranhaltijoiden ja yrittäjien yhteistyöhön paikallistasolla (People-Public-Private –kumppanuus). STAKE-hankkeesta löytyy lisätietoa sen blogista http://stadinkehittamispolku.blogspot.fi/. Kaikkia näitä kumppanitahoja: kansalaistoimijoita, julkisia toimijoita sekä yritystoimijoita tarvitaan, jotta paikallinen kehittämisverkosto voi kehittyä innovaatioalustaksi. Tutkijoiden saaminen mukaan vahvistaa kokonaisuutta edelleen.

Alueet tai paikat eivät luonnostaan ole innovaatioalustoja, mutta suurella osalla niistä on mahdollisuuksia kehittyä sellaisiksi. Joillakin alueilla yhteistoiminta ja verkostot ovat vireitä, toisilla vasta aluillaan. Alueet pystyvät luomaan pitkäjänteistä toimintaa, koska kehittämistä toteutetaan vapaaehtoistyönä eikä se ole välttämättä aina riippuvaista ulkopuolisista resursseista. Ulkopuolinen resursointi (esim. projektirahoitus) voi toisaalta tarjota syntyville ideoille ja innovaatioaihioille niiden tarvitseman vähäisen kokeilu- tai käynnistystuen.

J Nieminen 2015 kuva PetriAsikainenHelsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka myönsi Vuoden teko 2015 -huomionosoituksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemiselle, tunnustuksena hänen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnastaan Helsingin ja erityisesti sen saaristoluonnon sekä viheralueiden säilymisen puolesta. Niemiselle luovutettiin kunniakirja ja kukat Helkan syyskokouksen yhteydessä 26.11.2015.
(Valokuvassa Jarmo Nieminen Petri Asikaisen kuvaamana)

Helkan hallitus jätti maanantaina 28.9.2015 Helsingin kaupunginhallituksen kokoukselle 33 (28.9.2015) oheisen kannanoton:

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan kannanotto
Kaupunginhallituksen kokouksen 33 / 28.09.2015 esityslistalla olevaan päätösasiaan 8 Asukasosallisuuden avustusten myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely

Helka toteaa aluksi, että on hyvä asia, että hajallaan eri hallintokunnista jaettavia omaehtoisen asukas- ja kaupunginosatoiminnan avustuksia pyritään keskittämään. Sosiaali- ja terveysviraston asukastalotyön raportissa vuodelta 2014 on todettu aivan oikein, että asukasosallisuuden avustusten yhtenäisten ja läpinäkyvien kriteereiden sekä avustusten keskittämisen kaupunginhallitukselle selkeyttää erityisesti niitä avustuksia, jotka eivät kuulu suoraan minkään hallintokunnan avustusten piiriin. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden kriteerien osalta Helkalla ei ole huomautettavaa, joskin 3000 euron katto projektiavustuksissa vaikuttaa nykyisessä toimintaympäristössä jähmeältä ratkaisulta.

Suhtaudumme kuitenkin kriittisesti siihen, että päätösesityksessä on niputettu yhteen hallinnon oman toiminnan organisoinnin (kaupungin asukastalojen hallinnointi) ja toisaalta asukastoiminnan rahoitukseen (sen kriteeristö) liittyvät asiakokonaisuudet.

Helka katsoo, että kaupungin asukastalojen mahdollisesta hallinnoinnin siirrosta tulisi tehdä päätös vasta sitten, kun konkreettinen työ sopivien alueellisten järjestöjen tai tahojen löytämiseksi on tehty – ei niin, että ensin tehdään päätös ja sitten vasta lähdetään katsomaan, löytyisikö tällaisia tahoja tai millaisia kumppanuussopimuksia yhteistyöstä, vastuista ja velvollisuuksista asukastalojen hallinnoinnin siirtäminen käytännössä edellyttää. Hallintokuntien lausuntojen yhteenveto päätösesityksessä kiteyttää hyvin asukastilojen merkityksen. Helka yhtyy päätösesityksessä mainittuihin sote- ja nuorisolautakunnan kantoihin.

Omaehtoista paikallista toimintaa alueilla tekevät kaupunginosa-aktiivit ovat joutuneet odottelemaan luvattoman kauan rahoituksen kriteerien selviämistä. Tämä ei kasvata luottamusta hallinnon haluun rakentaa hyvinvoivaa yhteisöllistä kaupunkia yhdessä asukkaiden kanssa. Muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ja -toiminnan rahoitusosuus (v.2014: n. 944 000 €/ lähde: kaupungin Asukasosallisuuden avustuskriteeristön työryhmän raportti) suhteessa koko kaupungin talousarvion menoihin nähden on tällä hetkellä varsin kohtuullinen.

Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta on kasvussa, joten sen tukea tulee lisätä. Tuki suuntautuu tärkeään ennaltaehkäisevään toimintaan ja sen avulla pystytään tuottamaan mm. monenlaisia uusia vertaispalveluja erittäin kustannustehokkaasti. Tuen lisäystä ei kuitenkaan tule tehdä karsimalla ammatillista erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä (esim. nykyisten kaupungin asukastalojen sosiaali- ja yhdyskuntatyöntekijöiden tekemästä asukastyöstä). Helka on huolissaan siitä, minkä verran asukastalojen nykyisestä henkilökunnasta todella jäisi asukastalojen piiriin, mahdollisen hallinnoinnin muutoksen jälkeen.

Vielä jaamme Asukastalotyön raportissa 2014 esiin tuodun huolen siitä, että kumppanuudet eivät aina ole ongelmattomia, etenkin kun kyse on taloudellisista vastuista. Ennen kaikkea tulisi selkeästi esittää, miten vastuille saataisiin taattu jatkuvuus, etenkin rahoitusten osalta. Kaupunki on tärkeä jatkuvuutta tuova osapuoli tilojen vuokraajana sekä toiminnan koordinoijana. Uhkana on vuokrien kohoaminen mikäli järjestötoimijat joutuisivat itse olemaan vuokrasopimusten allekirjoittajina.

Jos hallinnointi siirretään, löytyisikö alueilta sopivia edullisia tiloja jatkossakin tärkeille matalan kynnyksen asukastoiminnoille ja kohtaamispaikoille? Kaupungin tarjoamissa tiloissa (kirjastot, nuorisotalot, koulut) on omat hankaluutensa: niiden sisustamiseen/ kalustamiseen ja niissä tavaroiden varastoimiseen ei juurikaan ole mahdollisuuksia. Lisäksi kaupungin varausjärjestelmä on edelleen hankala, monet tiloista ovat maksullisia ja aukioloajat vahtimestarikuluineen asettavat esteitä.

Helkan Asukastaloselvityksestä 2012 on poimittu ote, jolla nyt perustellaan kaupungin esitystä hallinnoinnin siirrosta. Toteamme, että taloudenhoidon päätösmahdollisuuksia ja -valtaa kaupunki voisi jakaa asukastalotoimijoiden kesken mainiosti myös nykyisen hallintomallin tilanteessa (vrt. nuorisoasiankeskuksen jo toteuttama paikallisbudjetointi). Myös muut Helka-otteessa esitetyt asiat ovat varsin hyvin toteutettavissa – niin haluttaessa – nykyisessäkin hallintomallissa.

Päätösesityksessä todetaan vielä ”että mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn asukastalojen hallinnon järjestelyn, tulee kaupunginkanslian huolehtia talousarviossa tarvittavat asukaskastalojen toiminnallisia muutoksia vastaavat määrärahamuutokset.” Toivomme läpinäkyvyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, jos tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin.

Vielä lopuksi Helka haluaa muistuttaa kaupunkia varautumisesta kasvavaan pakolaiskriisiin. Kannattaa vakavasti pohtia, onko juuri nyt oikea aika siirtää tärkeää sosiaalista ja yhdyskuntatyötä tekevät kaupungin asukastalot kokonaan järjestötoimijoiden harteille. Jos nykyinen rakenne puretaan, voi toimivan rakenteen uudelleen kasaaminen olla työlästä ja johtaa kumuloituviin ongelmiin.


Helsingissä, 28.9.2015

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen puolesta,¨

Veijo Lehto
Puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja

tuusulanvayla newGym 74330 hki yleiskaavaHelsingin uusi yleiskaavaehdotus on nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Yleiskaavasta pääsee keskustelemaan suunnittelijan kanssa Laiturilla (Narikkatorilla) vielä tammikuun ajan seuraavasti: 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16-18. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä
- Virka Infossa (kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13)
- info- ja näyttelytila Laiturilla (os. Narinkka 2)
- netissä:  http://www.hel.fi/suunnitelmat  ja http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot

kaupungintalo uut kuvitusHelsinki kutsuu asukkaat ja sidosryhmien edustajat aivoriiheen esittämään ajatuksiaan ja kehittämään kaupungin johtamista. Vuorovaikutus kaupunkilaisten ja päättäjien välillä on tärkeä osa uudistuksen valmistelua. Kolmiviikkoiseksi pidennetty verkkoaivoriihi toteutetaan ma 31.8.- ma 21.9.2015 (kirjastoissa voi vastata paperilomakkeilla). Suora linkki aivoriiheen tästä! Kaupunkilaisilta kysytään miten kaupungin palvelut pitäisi järjestää tulevaisuudessa, miten asukkaat haluaisivat osallistua kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon ja miten kaupunkia tulisi johtaa. Kaupungintalolla pidetään lisäksi asukastilaisuus: ti 8.9.2015 klo 18-20, jossa esitellään uudistuksen taustat ja tavoitteet sekä käydään keskustelua.


Keskustelua tilaisuudessa vetää johtamisen jaoston puheenjohtaja Lasse Männistö ja se lähetetään suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla (www.helsinkikanava.fi). Aivoriihestä saatuja tuloksia hyödynnetään johtamisjärjestelmää uudistettaessa.
8.9. kaupungintalon asukasiltaan voi halutessaan tulostaa kutsun tästä .
Suora linkki tapahtuman facebook-sivulle oheisena:
https://www.facebook.com/events/1652384788354136/

Aivoriihessä ideoidaan uudistusta useista näkökulmista ja otetaan laajasti kantaa muiden osallistujien ideoihin. Kaikki aivoriihen teemat saat näkyviin vähintään tablettikokoisella laitteella. Älypuhelimille on julkaistu kevennetty versio, jossa voit esittää ytimekkäästi ajatuksesi johtamisen uudistamisesta ja ottaa kantaa muiden esittämiin ehdotuksiin yksi kerrallaan.

Linkki listaan paikoista, joissa voi käydä osallistumassa paperilomakkeella:
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/johtamisen/johtaminen-uudistuu/aivoriihi-lomakkeella

Vuorovaikutuksen ajatuksia ja ideoita käytetään valmistelussa

Johtamisjärjestelmän uudistamisesta on päätetty kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa. Tavoitteena on kunnallisvaalituloksen entistä suurempi vaikutus siihen, miten Helsinkiä johdetaan. Demokraattisen päätöksenteon ja sen vaikuttavuuden parantaminen sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen johtamisessa sisältyvät tavoitteisiin. Strategiaohjelmassa uudistuksen hyötynä nähdään muun muassa asukaslähtöisyyden edistäminen ja tuottavuuden parantaminen.

Uudistamista valmistelee kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ja sen aikataulullisena tavoitteena on uuden valtuustokauden alku. Uudistamiseen liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa pormestarimalli, keskeisten luottamushenkilöiden tehtävien hoitaminen päätoimisesti tai osa-aikatyönä, puheenjohtajamalli, lautakuntien tehtävien tarkastelu, virasto-organisaatio ja asukasosallisuuden ratkaisut. Johtamisjärjestelmän uudistamisen eri vaihtoehdoissa tulee tarkasteltavaksi myös luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon työnjako.

Vuorovaikutustyön ja verkkoaivoriihen vastaukset ja yhteenveto julkaistaan myöhemmin syksyllä ja niitä käsitellään johtamisen jaostossa 26.10.2015.

Johtamisen jaoston kokouksessa 17.8.2015 käsiteltiin johtamisjärjestelmän uudistuksen vuorovaikutusta ja käsiteltiin myös lausuntoehdotus pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta lakiluonnoksesta. Kokouksen päätöstiedote on luettavissa tästä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston puheenjohtaja
Lasse Männistö, 044 016 0382
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 09 310 36000

ryhmatyokuvituskuvaHelka ry avaa 18.1.2016 alkavalla viikolla sähköisen haun, jossa kolme kaupunginosaa (tai kaupunginosien yhteenliittymää) otetaan mukaan ratkaisemaan alueiden asukkaiden kokemia paikallisia ongelmia. Tavoitteena on, että ongelmiin löydetyt ratkaisut tai ”innovaatiot” olisivat yleispäteviä ja levittämiskelpoisia muihinkin kaupunginosiin. Myös yrityksiä toivotaan mukaan ratkaisujen kehittämisen prosessiin. Parhaimmillaan prosessit synnyttävät uusia palveluja tai yritystoimintaa. Kesään 2016 mennessä kutakin kolmea aluetta sparrataan kehittämään kekseliäitä ratkaisuja valittuun paikalliseen ongelmaan.

Yksittäiset kaupunginosat tai kaupunginosien kehittämisverkostot, voivat hakea mukaan hankkeeseen. Kannustamme alueita ja kaupunginosayhdistyksiä hakemaan rohkeasti mukaan!

Tavoitteena on, että alueet itse verkostojensa avulla ratkaisevat ongelmiaan. Ne saavat hankkeen myötä sparrausta ratkaisujen etsintään sekä tietysti myönteistä julkisuutta. Muut alueet ja kiinnostuneet voivat osallistua hankeaikana järjestettäviin avoimiin seminaareihin ja työpajoihin ja hyödyntää niiden antia oman toimintansa ja alueensa kehittämisessä.

Sähköinen haku avataan tammikuun 2016 alkupuolella ja se sulkeutuu alustavan suunnitelman mukaan helmikuun puolivälin tienoilla. Hankkeen ohjausryhmä valitsee tämän jälkeen hakijoiden joukosta kolme kehityskelpoisinta aluetta. Hakijoiden tulee olla juridisia toimijatahoja tai niiden yhteenliittymiä (esim. kaupunginosayhdistykset). Hakuun voi valmistautua esimerkiksi teettämällä asukaskyselyn koetuista ajankohtaisista ongelmista.

Hakulomakkeessa tullaan pyytämään tiivistä kuvailua ainakin seuraavia asioita:
- ongelma, johon haetaan ratkaisua
- paikallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän kanavat sekä välineet
- alueen toimija- tai kehittäjäverkostot
- alueen ulkopuolelta tulevat resurssit (henkilöitä tai rahoitusta)
- miten paikallista tietoa kerätään ja jalostetaan
- mitä on aiemmin saatu aikaan yhdessä

Helka sai lokakuussa 2015 Uudenmaan liitolta ja Helsingin kaupungilta rahoituksen KEVEIN-hankkeeseensa, koko nimeltään "Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi". Nimensä mukaisesti hanke sparraa ja tukee kaupunginosien asukas- ja toimijaverkostoja, tarkoituksena löytää lupaavia innovatiivisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin.

Nyt käynnistyvän hankekauden lopulla, elokuu- syyskuussa 2016, mukaan valittujen kolmen alueen löytämille innovaatio-aihioille pyritään etsimään myös jatkorahoitusta. Hankkeessa koostetaan onnistuneen paikallisen innovaatiotoiminnan kriteeristö. Toimijoiden itsensä käyttöön muokataan tiivis tarkistuslista tai vastaava työkalu. Näiden avulla kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat pystyvät kartoittamaan kehittämistä kaipaavat asiat ja tuomaan esiin jo olemassa olevia omia resursseja.

Lisätietoja: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja/ Helka ry
email: pirjo.tulikukka[at]helka.net tai p. 041-5222071

fb kuvituskuvaHelsingin työväenopisto tarjoaa syksyllä 2015 kattavan sosiaalisen median kurssin: Facebook, Twitter ja blogit (taitotaso 1). Ajanjaksolla: 07.09.2015 - 26.10.2015
(yht. 21 t, seitsemän ma-iltaa, aina klo 17-19.15). Kurssipaikkana on Malmitalon tietotekniikkaluokka (os. Ala-Malmin tori 1 B, 00700 Helsinki).

Ilmoittautuminen alkaa ke 19.08.2015 klo 11.00 ja kurssin hinta on 38,00 €. Kurssitunnus ilmoittautuessa on: H152817.

Kurssilla osallistujat pääsevät tutustumaan sosiaalisen median palveluihin ja kokeilemaan niitä. Sosiaalisesta mediasta puhutaan nykyään paljon, mutta mitä se on käytännössä? Mitä ovat Facebook, Twitter, Google+ ja muut netin suositut ns. sosiaaliset sivustot? Kurssilla käydään läpi palvelujen peruskäytön lisäksi myös yksityisyys- ja turva-asetuksia sekä sosiaalisen median palveluista että tietokoneelta.

Oikeusministeriö on jo vuosia kehittänyt helppokäyttöistä, ilmaista demokratian nettialustaa kaikkien erityyppisten toimijatahojen käyttöön Suomessa (otakantaa.fi). Myös kansalais- ja yhdistystoimijat voivat laatia esim. erilaisia omia kyselyitään alustan kautta ja sitten julkaista niitä haluamillaan sähköisillä välineillä (eli lähettämällä kyselylinkin sähköpostitse, tai asettamalla sen kotisivuille tai sosiaaliseen mediaan). Oman kyselynsä voi käydä luomassa seuraamalla ohjeita, oheisen linkin kautta: https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Ohjeet/Ohjeet_hankkeen_avaajalle

Inspiraatioksi kaikille kaupunginosayhdistyksille oheinen Siltamäki-Suutarila – Seuran laatima kysely:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Vuoden_2014_SISUKKAAN_VALINTA

Kaupunginosayhdistykset voivat myös kerätä kyselyllä tietoa myös esim. johonkin haasteeseen liittyen, tai kerätä muuta haluamaansa paikallista tietoa sen avulla.  Kyselyjen laadinta on melko helppoa, sillä ministeriö on pyrkinyt tekemään alustasta erittäin helppokäyttöisen ja selkeän (myös selkokielisen). Selkeitä ohjeita esim. kyselyjen laatimiseen löytyy sivustolta runsaasti. Huomaa, että kaikki alustalle laadittavat asiat (myös kyselyt) nimetään ”hanke”-termillä. Rohkaistu kokeilemaan!
Otakantaa.fi -sovelluksen avulla voi laatia myös kuntalaisaloitteen (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi).

hgin kesaseteli nuorille 2015
Helsingin kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa 9.-luokkalaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.6.–16.8.2015 välisenä aikana. Työnantajat ehtivät vielä ilmoittautua mukaan! Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen toivoo vielä lisää yrityksiä ja yhdistyksiä ilmoittautumaan kesätyönantajiksi. Monet yhdistykset ja pienyritykset ovat kesäsetelin ansiosta palkanneet historiansa ensimmäiset kesätyöntekijät. Kesäsetelin nettisivuilla on mahdollisuus ilmoittaa avoimesta työpaikasta: http://kesaseteli.munstadi.fi/tyonantajalle/