Helka

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Helka / Lausunnot

Helkan lausunto Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1/2008

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (744-00/08) seuraavaa:

Koivusaari kuuluu edelleen yhdessä Kivinokan ja Vartiosaaren kanssa Helsingin yleiskaava 2002 päätöksen yhteydessä valtuuston sopimiin selvitysalueisiin, joiden maankäyttö on ratkaistava kaavoituksella. Koivusaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelma perustelee Koivusaaren maankäytön suunnittelutavoitteet lähtien metroaseman rakentamisesta. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan vielä ole tehty. Helka esittää, että Koivusaaren suunnittelutavoitteiden lähtökohdaksi ei aseteta metroasemaa, vaan arviointiin otetaan mukaan muutkin maankäyttövaihtoehdot.

Helkan lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2007- 2016) luonnoksesta 12/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin luonnonsuojeluohjelman (2007-2016) luonnoksesta seuraavaa:

Kiitämme Helsingin kaupungin ympäristökeskusta mahdollisuudesta ottaa kantaa luonnonsuojeluohjelman luonnokseen. Ohjelma on tärkeä kaupungin asukkaille muun muassa siksi, että siinä ehdotettu uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa liikkua kaupunkiluonnossa ja käyttää sitä erilaisiin harrastuksiin.

Helkan lausunto Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta 12/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta seuraavaa:

Kiitämme ympäristökeskusta hyvästä yhteistyöstä Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laadinnassa. Mahdollisuus osallistua työhön toimimalla edustajan välityksellä mukana ohjelmatyön ohjausryhmässä on ollut hyvä tapa välittää tietoa ohjelmatyön ja HELKA ry:n välillä. Näkemyksiämme on myös otettu ohjelman laadinnassa huomioon.

Helkan lausunto ostoskeskusten asiointirauhasta 10/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää vastauksena 18.9.2007 päivättyyn, kaupunginhallitukselta tulleeseen ostoskeskuksien asiointirauhaa koskevaan lausuntopyyntöön (2007 - 1592 / 891) seuraavaa:

Ostoskeskusten asiointirauhaan liittyvässä aloitteessa esitetyt näkökohdat ovat tulleet esille myös HELKA ry:n toimintaan kuuluvan "Turvallinen ja viihtyisä kotialue" -projektin  turvallisuuskartoitusten kautta. Projektissa on levitetty Helsingin kaupunginosiin ns. safety-toimintamallia, jossa vapaaehtoinen kaupunginosan (tai 'kotialueen') asukkaista ja toimijoista koottu yhteistyöryhmä seuraa ja ideoi oman alueensa turvallisuuden ja viihtyisyyden kehitystä erilaisin menetelmin.

Helkan lausunto Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksesta 9/2007

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksesta seuraavaa:

Helsingin kehityskuvan luonnoksen esittelytilaisuudessa kaupunkisuunnitteluvirastossa 10.8.2007 tuotiin viranhaltijoiden taholta esiin, että kaupungin suunnittelu edellyttää osallistumis- ja vuorovaikutusprosesseja, mutta että nyt lausunnolla olevan Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnoksen kohdalla siihen ei ole edes pyritty. Helkaa menettelytapa ihmetyttää.

Helkan lausunto opetusviraston kouluverkkoselvityksestä 12/2006

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA ESITTÄÄ LAUSUNTONAAN OPETUSVIRASTON KOULUVERKKOSELVITYKSESTÄ SEURAAVAA:

Kun koulutus on keskeinen peruspalvelu, kouluverkonkin kehittämiseen liittyvän valmistelun oltava avointa, vuorovaikutteista ja läpinäkyvää. Selvien epäkohtien ja virheellisyyksien johdosta ei ole perusteltua käyttää nykyistä selvitystä päätöksenteon perusteena. Päätöksenteon tulee perustua kokonaisvaltaisempaan ja pitkäjänteisempään laadulliseen arviointiin ja paremmin todellisuutta vastaaviin tietoihin. Laskelmien tulisi perustua kokonaistaloudelliseen ajatteluun - ei ainoastaan muutamaan määrälliseen kriteeriin (väestöennusteet ja tilojen yksikkökustannukset). Lisäksi asukkaiden ja viranomaisten väliseen vuorovaikutukseen on jatkossa kiinnittettävä vakavaa huomiota. 

Mielipide Hernesaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 12/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää mielipiteenään Hernesaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Helka suhtautuu myönteisesti Hernesaaren osayleiskaavasuunnittelun OAS:in yhteydessä esitettyyn uuteen käytäntöön, jossa konsulttien lisäksi myös kolmelta osallisryhmältä pyydetään viitesuunnitelmat. Kannatamme myös viitesuunnitelmien julkista arviointia näyttelyssä ja netin kautta. Osallisryhmien mukaan ottaminen jo osayleiskaavan ideointivaiheessa sekä viitesuunnitelmien julkinen keskusteluttaminen ovat askel oikeaan suuntaan kansalaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Koska menettelyä kokeillaan ensimmäistä kertaa, toivomme sekä ksv:n että osallisryhmien kannalta riittävän arvioinnin järjestämistä uuden menettelytavan onnistumisesta ja siihen osallistuneiden kokemuksista. Helka seuraa jatkossa mielenkiinnolla, miten erityisesti osallisryhmien esittämät ideat välittyvät varsinaiseen kaavasuunnitteluprosessiin.

Helkan lausunto luonnoksesta Helsingin arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi 10/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA esittää lausuntonaan luonnoksesta  Helsingin arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi seuraavaa:


1. tavoite "Arkkitehtuuri ymmärrettäväksi" on erittäin hyvä ja tärkeä. Kaupungin asukkaat ovat kiinnostuneet arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Asunto on edelleenkin kansalaisen suurin sijoitus - sen kunnon ja hoidon sekä rakennetun ympäristön arvojen esilletuominen ovat tavoitteina kaikin puolin kannatettavia.

Helkan muistutus Pasilan Konepaja-alueen asemakaavamuutoksesta 01/2006

Asia: Muistutus asemakaavan muutoksesta Pasilan Konepajan alueella, osa-alue 3 (alueen luoteiskärki Ratapihantien äärellä) Kslk 2005-1461 (Hankenro 341,  Kslk 2000-200,  Oas 576-00/05)

Haluamme huomauttaa asemakaavan muutoksen laatimistavasta, jossa on mielestämme kavennettu kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia asemakaavan valmistelussa ja perusteettomasti korotettu rakennusoikeutta ja rakennuksen kerroslukua suunnittelun edetessä.

Helka yhtyy Kotiseutuliiton lausuntoon Uudenmaan maakuntapohjelmasta 09/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA yhtyy täten Suomen Kotiseutuliiton 31.8.2006 päivättyyn lausuntoon Uudenmaan maakuntaohjelman 2007 – 2010  ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta (lausuntopyyntönne dnro 116/05 10.5.2006).

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA


Helsingissä  15.9.2006

Aija Staffans        Pirjo Tulikukka,   
Puheenjohtaja       Toiminnanjohtaja